Statut

STATUT FUNDACJI „POLIFONIA“

w Warszawie

(tekst jednolity)

wersja z dnia 7 września 2015 roku

ROZDZIAŁ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Fundacja pod nazwą „Polifonia” zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Joannę Kubiakowską i Barbarę Janisch zwanych dalej Fundatorkami, aktem notarialnym spisanym w dniu 19 września 2014 r. w Kancelarii Maja Bruździak, Aleksandra Tefelska-Barszcz, Spółka partnerska, Aleje Jerozolimskie 53 lok. 1A, 00-697 Warszawa, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. Nr 46 poz. 203) oraz niniejszego statutu.

§ 2.

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3.

Siedzibą Fundacji jest Miasto Stołeczne Warszawa.

§ 4.

Właściwym Ministrem ze względu na cele Fundacji jest Minister do Spraw Pracy i Polityki Społecznej .

§ 5.

 1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Dla właściwego realizowania celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność w kraju i poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 6

Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.

§ 7.

 1. Fundacja może tworzyć oddziały, a także przystępować do krajowych i międzynarodowych spółek, krajowych i międzynarodowych związków, organizacji i fundacji.
 2. Przystąpienie do krajowych i międzynarodowych spółek, związków, organizacji i fundacji nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec zmianie cel Fundacji.

§ 8.

Fundacja używa pieczątki wskazującej jej adres i siedzibę.

§ 9.

Fundacja prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczności.

ROZDZIAŁ 2

CELE I ZASADY FUNDACJI

§ 10.

Celem Fundacji jest działanie edukacyjne, antydyskryminacyjne, działania na rzecz sprawiedliwości społecznej, bezprzemocowej komunikacji i dialogu międzykulturowego poprzez praktyczne wdrażanie założeń, zasad, wartości i narzędzi z nimi związanych oraz zwiększanie świadomości społecznej w tym zakresie.

W szczególności cele Fundacji to:

1. Wspieranie i propagowanie idei sprawiedliwości społecznej.

2. Doskonalenie systemu pomocy społecznej w obszarze przeciwdziałania przemocy i rozwiązywania konfliktów.

3. Poszukiwanie nowych, innowacyjnych metod pedagogicznych.

4. Działania na rzecz kształcenia ustawicznego.

5. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem, w szczególności kobiet, osób z niepełnosprawnościami, mniejszości kulturowych i etnicznych w wymiarze społecznym, zawodowym i kulturowym.

6. Podejmowanie działań antydyskryminacyjnych w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty, wychowania, kultury i sztuki.

7. Wspieranie działań mających na celu rozwój społeczności lokalnych.

8. Podnoszenie stanu świadomości społeczeństwa w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów i konfliktów oraz sposobów prowadzenia dialogu społecznego

Cele te realizowane będą w ramach odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.

 1. Warsztaty, szkolenia, kursy, wykłady, konferencje, debaty.
 2. Wydawanie książek, broszur, materiałów edukacyjnych, opracowań, analiz, raportów.
 3. Tłumaczenie materiałów obcojęzycznych dotyczących obszaru działalności Fundacji.
 4. Prowadzenie portali internetowych.
 5. Prowadzenie placówki z salą warsztatową i konferencyjną.
 6. Współpraca ogólnokrajowa i międzynarodowa z placówkami edukacyjnymi, ośrodkami pomocy społecznej, instytucjami i organizacjami pozarządowymi o podobnych celach statutowych.
 7. Organizowanie i prowadzenie akcji charytatywnych, filantropijnych, kulturalnych i społecznych.

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może współdziałać z innymi podmiotami polskimi i zagranicznymi, na podstawie stosownych umów i porozumień, a także podejmować starania o pomoc rzeczową i finansową od polskich i zagranicznych instytucji i organizacji.

ROZDZIAŁ 3

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 11.

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 600 (sześćset) złotych, wniesiony przez Fundatorki oraz środki finansowe, ruchomości i nieruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 12.

Dochody Fundacji pochodzą z:

 1. Dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów
 2. Subwencji osób prawnych
 3. Odpłatnej działalności pożytku publicznego
 4. Dochodów z ofiarności publicznej
 5. Dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych przekazanych Fundacji odpłatnie bądź nieodpłatnie
 6. Środków finansowych pochodzących z odsetek od wkładów na rachunkach bankowych
 7. Nawiązek zasądzanych na cel społeczny przez sądy.

§ 13.

Dochody z ofiarności publicznej, darowizn, dotacji, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 14.

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

ROZDZIAŁ 4

ORGANY I ORGANIZACJA FUNDACJI

§ 15.

Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.

ZARZĄD FUNDACJI

§ 16.

Fundatorki mogą wchodzić w skład Zarządu.

Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem składa się z 1-3 osób, w tym Prezeski i jest powoływany na czas nieokreślony przez Fundatorki.

Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą rezygnacji bądź śmierci lub odwołania przez Fundatorki w drodze jednomyślnej uchwały.

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

§ 17.

Do kompetencji Zarządu w szczególności należy:

 1. Opracowanie wieloletnich i rocznych planów działania Fundacji;
 2. Planowanie i realizowanie przedsięwzięć oraz wpływów i wydatków związanych z działalnością statutową;
 3. Zarządzanie majątkiem Fundacji;
 4. Zawieranie umów w imieniu Fundacji;
 5. Zatrudnianie pracowników i współpracowników Fundacji;
 6. Przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów;Sporządzanie i zatwierdzanie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Fundacji oraz podanie sprawozdania do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z nim przez zainteresowane podmioty;
 7. Podejmowanie uchwał o połączeniu Fundacji, jej likwidacji i przeznaczeniu jej majątku, utworzeniu oddziału, a także zmiany statutu Fundacji.

§ 18.

Oświadczenie woli, w tym w sprawach majątkowych, składa jednoosobowo każda członkini Zarządu.

§ 19.

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów z tym, że dla prawomocności uchwał Zarządu wymagana jest obecność co najmniej połowy składu jej członkiń w tym obecność Prezeski. Przy równej ilości głosów decyduje głos Prezeski.

§ 20.

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb i są protokołowane.

ROZDZIAŁ 5

ZMIANA STATUTU

§ 21.

Decyzje w przedmiocie zmiany Statutu i zmiany celów Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji.

ROZDZIAŁ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 22.

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

Decyzje w sprawie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji.

Likwidację przeprowadza Zarząd, chyba że Zarząd Fundacji w uchwale wyznaczy innego likwidatora, któremu w okresie likwidacji przysługują wszystkie uprawnienia Zarządu.

Środki majątkowe pozostałe po likwidacji przeznacza się na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach statutowych, nie działających w celach zarobkowych.

§ 23.

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania tekstu jednolitego Statutu przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy.